“Projekt błyskawiczny” – Regulamin i warunki świadczenia usługi projektowej on-line

Regulamin określa zasady świadczenia usługi “Błyskawiczny projekt”, świadczonej on-line , oraz warunki sprzedaży usługi dostępnej na stronie: archnet.pl/archnet/blyskawiczny-projekt. Usługa świadczona jest wyłącznie w zakresie projektu wnętrz mieszkalnych – mieszkania, domy lub ich poszczególne pomieszczenia.

I. Definicje

Archnet.pl – Błyskawiczny projekt – właściciel Serwisu, Archnet Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, nr KRS 0000413024, NIP: 6772368022, REGON: 122555350

Rachunek bankowy: 95 1050 1575 1000 0090 3010 4492 ING Bank Śląski S.A.

Serwis – internetowy serwis usługowy, za pośrednictwem którego realizowane są transakcje sprzedaży usług projektowania online.

Adres internetowy Serwisu to archnet.pl/archnet/blyskawiczny-projekt.

Klient – nabywca usługi osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu poprzez serwis.

Projekt błyskawiczny – unikalny koncepcyjny projekt aranżacji wnętrz w formie rzutu 2D układu funkcjonalnego oraz proponowanych elementów wyposażenia; dostarczany drogą elektroniczną w postaci plików komputerowych, linków do stron internetowych.

Projektant – projektant wnętrz, który wykonuje projekt zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez Klienta, wykorzystując swoje kwalifikacje i umiejętności.

Pakiet Usług – pakiet określający cenę za wykonanie usługi “Projekt błyskawiczny” uwzględniający określony przedział powierzchni wyrażonej w metrach kwadratowych.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszystkie projekty zamieszczone na stronie archnet.pl/archnet/blyskawiczny-projekt lub dostarczone zamawiającemu w jakikolwiek inny ustalony wcześniej sposób, w tym korespondencję elektroniczną i pocztową; nie mogą być wykorzystywane, kopiowane czy wprowadzane do obiegu bez zgody właściciela praw autorskich – Archnet Sp. z o.o.
 2. Każdy Użytkownik może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 3. Klient chcąc dokonać zakupu musi zaakceptować poniższy regulamin. Akceptacja jest warunkiem przyjęcia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia Usług.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Zasady korzystania z usługi

Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient składa zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie archnet.pl/archnet/blyskawiczny-projekt lub poprzez wysłanie rzutu mieszkania w formie korespondencji elektronicznej. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest opłacenie faktury lub faktury Pro-Forma dostarczonej przez system Archnet.pl w formie elektronicznej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości niezwłocznie kontaktujemy się z Klientem, w celu uzupełnienia bądź zmodyfikowania wprowadzonych informacji.
 2. Administrator serwisu potwierdza złożenie zamówienia w ciągu 24 h od momentu zaksięgowanej wpłaty za wybrany Pakiet Usług.
 3. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prac nad projektem jest dostarczenie przez Klienta wszystkich wymaganych danych (uzupełniony formularz: “Ankieta – preferencje klienta“, zaakceptowany regulamin, komplet danych dotyczących wymiarowania).

Terminy

 1. Terminy realizacji wybranego pomieszczenia lub mieszkania ustalony jest na 14 dni roboczych liczone od daty zaksięgowania płatności za usługę na koncie Archnet Sp.z o.o.; chyba, że strony w porozumieniu ze sobą ustalą wydłużenie lub skrócenie tego terminu.
 2. Do każdego zakupionego projektu przesyłamy harmonogram realizacji projektu
 3. Czas realizacji projektu poszerzonego o dodatkowe, umówione przez strony, usługi jest ustalany indywidualnie na początku współpracy.
 4. Każdy projekt stanowi autorską pracę realizowaną na zamówienie klienta. Klient może odstąpić od realizacji zamówienia w przed przystąpienie projektanta do prac nad zamówionym projektem; które następuje w terminie 24 godzin od chwili zaksięgowania płatności za zlecenie na koncie bankowym Archnet Sp. z o.o.

Płatności

 1. Płatność za projekt należy uregulować po dokonaniu wyboru pakietu usług oraz wypełnieniu ankiety zgłoszenia.
 2. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego.

Faktury VAT

 1. Faktury VAT wystawiane są do każdego zlecenia na dane podane przez Klienta.
 2. Faktury wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej w postaci pliku PDF.

Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@archnet.pl
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od otrzymania drogą mailową.
 3. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji poinformujemy za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Klienta.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zaproponuje Klientowi jedno z rozwiązań:
  – zwrot kwoty w stopniu odpowiadającym reklamacji,
  – rabat na kolejny projekt,
  – umożliwienie dokonania kolejnych zmian w ilości oznaczonej w pisemnym uwzględnieniu reklamacji.
 5. W przypadku przesłania niewłaściwych, błędnych, niekompletnych danych czy wymiarów związanych z projektowanym pomieszczeniem lub jeśli Klient sam dokonuje zmian, projektant oraz właściciel Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe czy wyrządzone szkody. W tej sytuacji reklamacje nie będą uwzględniane.

IV. Prawa autorskie i majątkowe

 1. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do projektu zakupionego poprzez serwis archnet.pl/archnet/blyskawiczny-projekt.
 2. Klient otrzymuje licencję do użycia projektu na własne potrzeby.
 3. Zabrania się udostępniania projektu osobom trzecim i dystrybucji zakupionego projektu.
 4. Archnet Sp. z o.o. ma prawo posługiwać się wykonanymi projektami oraz materiałami potrzebnymi do stworzenia projektu w ramach portfolio oraz w materiałach reklamowych. 

V. Wyłączenie odpowiedzialności 

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Projektach, w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Nie gwarantujemy, że informacje przesyłane online dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nie dostarczenia produktów w terminie.
 3. Administrator zastrzega prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne.

VI. Realizacja projektu

1. Projekty realizowane są na podstawie wymiarów przesłanych przez klienta. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania projektu należy sprawdzić wymiary w naturze.

2. Projekt obejmuje wykonanie: układu funkcjonalnego pomieszczenia/pomieszczeń w formie rzutu 2D oraz propozycję podstawowych materiałów wykończeniowych – gotowy projekt lub przykład formy bądź kolorystyki, propozycję podstawowych elementów wyposażenia – meble gotowe bądź poglądowe przykłady mebli i zabudów wykonanych na wymiar/na zamówienie.

2. Wnętrze zaprojektowane przez projektanta będzie zawierać elementy dedykowane wymagające prac specjalistycznych takich jak: prace stolarskie, prace budowlane, stawianie ścian działowych, malowanie ścian, adaptacja instalacji elektrycznej i hydraulicznej. 

3. Firmy odpowiedzialne za realizacje prac na podstawie projektu, każdorazowo przed przystąpieniem do prac powinny sprawdzić wymiary w naturze. 

4. Archnet Sp. z o.o. nie odpowiada za nieprawidłową realizację projektu przez firmy wykonawcze lub bezpośrednio przez Klienta.

5. Usługa nie obejmuje wykonanie Kosztorysu. Opcjonalnie dołączony kosztorys ma charakter poglądowy; zawiera najważniejsze i najbardziej kosztowne elementy wyposażenia bez uwzględnienia takich elementów jak kleje, przewody, włączniki, itp. 

VII. Postanowienia końcowe

Zmiany regulaminu

 1. Właściciel serwisu zastrzega prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu przez Użytkownika powoduje to wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.